Xử lý chất thải rắn

Các công nghệ xử lý chất thải rắn
  1. Chôn lấp. Hầu như các đô thị đều sử dụng phương pháp chôn lấp CTR là chủ yếu. …
  2. Chế biến phân vi sinh (compost) Nước ta hiện có hơn 10 nhà máy chế biến rác thải hữu cơ thành phân bón vi sinh. …
  3. Thiêu đốt. …
  4. Tái chế / tái sử dụng. …
  5. Các công nghệ khác (do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo)